labbin Blog

How to calculate percentages easily topic cover

วิธีคำนวณเปอเซ็นต์อย่างง่าย

เปอร์เซ็นต์ หรือภาษาไทยเรียกว่า อัตราร้อยละ คือแนวทางในการนำเสนอจำนวนโดยใช้เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 100

ตัวอย่างและวิธีคิด

เปอร์เซ็นต์ หรือ อัตราร้อยละ หมายถึง จํานวนที่เทียบเป็นส่วนร้อยหรือร้อยละ การคิดเทียบเป็นส่วนร้อย เรียกว่า ร้อยละ หรือ ต่อร้อย และใช้เครื่องหมาย % แทน เช่น 50% จะอ่านได้ว่า ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ หรือ อัตราร้อยละห้าสิบ

ตัวอย่างวิธีการคำนวณหาค่าตัวเลขจากเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ

ตัวอย่าง : 20% ของสินค้า 250 ชิ้น เสียหาย สินค้าเสียหายทั้งหมดกี่ชิ้น

 • 20% = 20100
 • 20% ของสินค้า 250 ชิ้น = 20100 x 250
 • 20% ของ 250 สินค้า = 5000100
 • ดังนั้นคำตอบคือ สินค้า 50 ชิ้น ได้รับความเสียหาย

ตัวอย่างวิธีการคำนวณหาเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละของเลขปริมาณทั้งหมด

ตัวอย่าง : สินค้า 25 ชิ้นของสินค้าทั้งหมดจำนวน 250 ชิ้นได้รับความเสียหาย สินค้าได้รับความเสียหายกี่เปอร์เซ็น

 • ทศนิยม : 25250 = 0.10
 • เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ : 25250 x 100 = 10%
 • ดังนั้นคำตอบคือ สินค้าได้รับความเสียหาย 10% (สินค้าได้รับความเสียหายร้อยละ 10)

ตัวอย่างวิธีการคำนวณหาค่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเปอร์เซ็นหรือร้อยละ

ตัวอย่าง : โทรศัพท์สมาร์ทโฟนลดราคา 20 เปอร์เซ็นต์ (ลดราคาร้อยละ 20) จากราคาปกติที่ 320 บาท ราคาขายจะลดเหลือเท่าไหร่

 • หา 20% จาก 320 : 20100 x ฿320 = $64
 • ราคาขายหลังลดราคาจะเท่ากับ ฿320 - ฿64 = 256 บาท
วิธีคิดอีกวิธีคือ :
 • 100% (ราคาเต็ม) - 20% (ลดราคา) = 80% (ราคาขายที่ลดแล้ว)
 • จากนั้นคูณกับราคาเต็ม : 0.80 x 320 = 256 บาท